POLITIKA ZASEBNOSTI

1. O Politiki zasebnosti
Namen te politike je seznaniti obiskovalce spletne strani, novinarje, ki pošiljajo prošnje za akreditiranje, obiskovalce, ki se naročijo na obvestila ter druge osebe z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov v Kulturnem društvu Veseli dihurčki.
Ta Politika dodatno pojasnjuje tudi soglasje za obdelavo podatkov, rok hrambe podatkov, pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov in pravice posameznikov v primeru kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov.
V tej Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:
• Kontaktne informacije Kulturnega društva Veseli dihurčki,
• Namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
• Čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
• Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
• Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

2. Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je Kulturno društvo Veseli dihurčki, ki z osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi in regulativnimi obveznostmi.
Podatki o upravljavcu:
Kulturno društvo Veseli dihurčki, Barvarska steza 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 2150727000, davčna številka: SI62584731, registriran pri Upravni enoti Ljubljana Center, dne 30.11.2005, predsednik društva Matej Ahlin.

3. Osebni podatki, ki jih zbira Kulturno društvo Veseli dihurčki.
Kulturno društvo Veseli Dihurčki zbira naslednje kategorije podatkov:
1. Podatke, ki jih posredujete sami
• ko se naročite na obvestila Kulturnega društva Veseli dihurčki,
• ko oddate prošnjo za akreditiranje,
• ko pregledujete naše vsebine,
• ko nam posredujete različna vprašanja.
2. Podatke, ki jih ustvaritve med uporabo naših storitev
• predvsem, ko objavite vprašanje, komentar ali oceno katerega od naših dogodkov.

4. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov V skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov je Kulturno društvo Veseli dihurčki kot upravljavec osebnih podatkov za vsako posredovanje osebnih podatkov dolžan zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, katere vrste osebnih podatkov so bile posredovane, komu, kdaj in po kateri pravni podlagi, za kateri namen oziroma iz katerih razlogov oziroma za potrebe katerega postopka, razen če drug zakon za posredovanje posameznih vrst podatkov ne določa drugače.
Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Kulturno društvo Veseli dihurčki:
Kulturno društvo Veseli dihurčki lahko podatke obdeluje na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Kulturno društvo Veseli dihurčki ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o posamezniku, Kulturno društvo Veseli dihurčki opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje.
Na podlagi zakonitega interesa lahko Kulturno društvo Veseli dihurčki posameznike za namene izboljšanja storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno. Kulturno društvo Veseli dihurčki zaradi tehtanja tega interesa z interesi posameznika ne kontaktira ponovno tistih posameznikov, ki so temu ugovarjali.
Skladno z zakonitim interesom lahko Kulturno društvo Veseli dihurčki obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu.
Obdelava na podlagi privolitve za obdelavo osebnih podatkov:
Kulturno društvo Veseli dihurčki lahko v določenih primerih zaproša posameznike da podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, npr. za analizo osebnega okusa, interesov in vedenja tega posameznika (profiliranje) za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb storitev vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica. Obveščanje v povezavi z obdelavo osebnih podatkov se izvaja na način, ki ga je v privolitvi izbral posameznik.
Privolitev je veljavna samo, če je dana z jasnim pritrdilnim dejanjem, ki pomeni, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno izrazil soglasje k obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, kot je s pisno, tudi z elektronskimi sredstvi, ali ustno izjavo.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svojo privolitev kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, ki ga opredeli Kulturno društvo Veseli dihurčki pri čemer si Kulturno društvo Veseli dihurčki pridržuje pravico do identifikacijo stranke. Umik oziroma sprememba privolitve se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi privolitve. Veljavna je zadnja podana privolitev posameznika, ki ga prejme Kulturno društvo Veseli dihurčki. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kolikor je potrebno za uresničitev namena njihove obdelave, do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posamezni ali za vse namene obdelav.
Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.
Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo najkrajše možno obdobje ali do morebitnega preklica privolitve. Preklic privolitve na vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezna vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

6. Kategorije obdelovalcev osebnih podatkov
Osebne podatke posameznikov lahko obdelujejo naslednji uporabniki:
• člani Kulturnega društva Veseli dihurčki (vaše podatke lahko obdelujejo člani Kulturnega društva Veseli dihurčki v okviru svojih zadolžitev in pooblastil v skladu s predpisi),
• pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti (npr. Finančna uprava Republike Slovenije),
• pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, s katerimi ima Kulturno društvo Veseli dihurčki sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov
• druge osebe izključno, če ste dali privolitev v obdelavo,
• druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.
Med zgoraj navedene uporabnike med drugim sodijo tudi podjetja, ki Kulturnemu duštvu Veseli dihurčki nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev ter osebe, ki jih Kulturno društvo Veseli dihurčki angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb oz. zakonskih obveznosti, kot so na primer zunanje računovodstvo, pošte, zastopniki v morebitnih sodnih in/ali izvršilnih postopkih, itd.
Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

7. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
Kulturno društvo Veseli dihurčki zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Kulturno društvo Veseli dihurčki lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Kulturno društvo Veseli dihurčki podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.
Kulturno društvo Veseli dihurčki sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika na elektronski naslov dirty_skunks@hotmail.com ali po pošti na naslov Kulturno društvo Veseli dihurčki, Barvarska steza 9, 1000 Ljubljana.
Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.
Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko Kulturno društvo Veseli dihurčki zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Kulturno društvo Veseli dihurčki:
– zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
– zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
Posameznikom Kulturno društvo Veseli dihurčki omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
a) pravico do dostopa do podatkov,
b) pravico do popravka,
c) pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
d) pravico do omejitve obdelave,
e) pravico do prenosljivosti podatkov,
f) pravico do ugovora.
a) pravica do dostopa do podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Kulturnega društva Veseli dihurčki dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:
– nameni obdelave;
– vrste osebnih podatkov;
– uporabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
– kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
– obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
– pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
– kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
Na podlagi zahteve posameznika Kulturno društvo Veseli dihurčki zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko Kulturno društvo Veseli dihurčki zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.
b) pravica do popravka
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Kulturno društvo Veseli dihurčki brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
c) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Kulturno društvo Veseli dihurčki brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, Kulturno društvo Veseli dihurčki pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:
– kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
– kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
– kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa Kulturnega društva Veseli dihurčki, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
– kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
– kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom;
- kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.
Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, Kulturno društvo Veseli dihurčki. sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.
d) pravica do omejitve obdelave
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Kulturno društvo Veseli dihurčki omeji obdelavo, kadar:
– posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
– je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
– Kulturno društvo Veseli dihurčki osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
– je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
e) pravica do prenosljivosti podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedovalo Kulturno društvo Veseli dihurčki v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga Kulturno društvo Veseli dihurčki, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:
– obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in
– se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
f) pravica do ugovora
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Kulturno društvo Veseli dihurčki ali tretja oseba. Kulturno društvo Veseli dihurčki preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.
Zgornje pravice uveljavite tako, da s pisno zahtevo, poslano na naslov: Kulturno društvo Veseli dihurčki, Barvarska steza 9, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov dirty_skunks@hotmail.com zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami. Na isti način lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete tudi podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov, v kolikor ste jih podali.

8. Pravica do pritožbe
V Kulturnem društvu Veseli dihurčki si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bodo vaši osebni podatki pri nas skrbno obdelovani in varovani z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih in drugih zaupnih podatkov. Ne glede na navedeno vas želimo opozoriti, da imate pravico vložiti pritožbo, če menite, da se osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov dirty_skunks@hotmail.com ali po pošti na naslov Kulturno društvo Veseli dihurčki, Barvarska steza 9, 1000 Ljubljana.
Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu RS, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.
Če je posameznik pri Kulturnem društvu Veseli dihurčki uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi Kulturnega društva Veseli dihurčki meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu RS vloži obrazloženo pritožbo pri Kulturnem društvu Veseli dihurčki v roku 15 dni. Kulturno društvo Veseli dihurčki mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v osmih delovnih dneh.

9. Zagotavljanje točnih, popolnih in ažurnih podatkov
Kulturno društvo Veseli dihurčki si prizadeva zagotavljati točnost in ažurnost osebnih podatkov posameznikov, kar lahko stori v skladu s predpisi in/ali na podlagi privolitve posameznika. Popolni in ažurni podatki se lahko uporabljajo samo za namene določene v tej Politiki zasebnosti in ne za druge namene, v kolikor nam za to niste dali privolitve ali takšna uporaba ni dopustna v skladu s predpisi.
V Kulturnem društvu Veseli dihurčki se zavedamo, da je zasebnost uporabnikov naših storitev izjemnega pomena, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter statutom Kulturnega društva Veseli dihurčki. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim osebam in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje zagotavljanje storitev društva.

10. Spremembe Politike zasebnosti
Kulturno društvo Veseli dihurčki si pridržuje pravico občasno posodobiti Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi se na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.
V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako Kulturno društvo Veseli dihurčki uporablja osebne podatke, bo le-ta pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na spletni strani oz., kjer je dana privolitev za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način.
Kulturno društvo Veseli dihurčki priporoča, da uporabniki redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako Kulturno društvo Veseli dihurčki varuje njihovo zasebnost.

11. Dodatne informacije
Za dodatne informacije v zvezi z obdelavami osebnih podatkov in predlogi za izboljšave nas lahko kontaktirate na elektronski naslov dirty_skunks@hotmail.com ali nam pišite na naslov: Kulturno društvo Veseli dihurčki., Barvarska steza 9, 1000 Ljubljana.

12. Veljavnost in objava Politike zasebnosti
Ta Politika začne veljati 25.05.2018 in se uporablja do preklica oz. do morebitne spremembe.